วิสัยทัศน์ “เครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน เป็นองค์การแห่งความสุข ” ค่านิยม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ”


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมดวีดีทัศน์


Person
นายวันชัย รัตนพรม

สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง

(นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ)หมอพร้อม
หมอชนะ