สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ข้อมูลคำสั่ง/สรุปรายงานการประชุม

โดย งานประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562

2021-05-19 21:16:12

1.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๒


รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562.docx

http://www.banhonghealth.go.th/announced.php?document_id=40