สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประวัติความเป็นมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง

โดย งานประชาสัมพันธ์

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยใช้งบประมาณจำนวน 359,000 บาท ในปัจจุบันมี นายวันชัย รัตนพรม เป็นสาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้
             1.รพ.สต.หนองปลาสะวาย       6.รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง
              2.รพ.สต.ป่าพลู                        7.รพ.สต.บ้านห้วยหละ
              3.รพ.สต.บ้านสันปูเลย             8.รพ.สต.บ้านหนองเขียด
              4.รพ.สต.บ้านหล่ายแก้ว           9.รพ.สต.บ้านเหล่ายาวใต้
              5.รพ.สต.เหล่ายาว
              อำเภอบ้านโฮ่ง แต่เดิมเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากบ่อง  จังหวัดลำพูน(อำเภอป่าซางปัจจุบัน)  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ลุ่ม ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโฮ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มลาดต่ำเป็นแนวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ สังเกตได้จากแม่น้ำลี้ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ กับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บริเวณเทือกเขาดอยอีฮุย ได้ไหลย้อนกลับขึ้นสู่อำเภอบ้านโฮ่ง บริเวณท้องที่ตำบลต่างๆของอำเภอบ้านโฮ่ง ลงสู่แม่น้ำปิง และพื้นที่เป็นแนวลาดต่ำจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก มีทิวเขาเป็นเขตล้อมโดยรอบเกือบทุกด้าน ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาของราษฎรใช้เวลาในการเดินทางมาก ในเวลาต่อมาจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัว ทางราชการ จึงได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 โดยรวมพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู ตำบลศรีเตี้ยและตำบลเหล่ายาว รวม  4 ตำบล  เป็นเขตการปกครองเรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499

คำขวัญอำเภอบ้านโฮ่ง
              ถ้ำหลวงงดงาม           ลือนามหอมกระเทียม       ลำไยรสเยี่ยม                 พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ
             น้ำตกงามแท้             แค่หลวงงามตา              บูชาพระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพระบาทสามยอด        

สภาพทางภูมิศาสตร์
อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596.9  ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตลอดสายมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง โดยมีลักษณะ 4 ช่องทางเป็นบางช่วง   มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา
ทิศใต้                         ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)


หมอพร้อม
หมอชนะ