สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผลการดำเนินงานITA ปีงบประมาณ 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์

EB 1 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ