สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผลการดำเนินงานITA ปีงบประมาณ 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์
        2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหาร
        3. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
        4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ2563
        5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        6. หลักฐานจากเว็บไซต์ Print screen

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        1.1 ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
        1.2 นโยบายของผู้บริหาร
        1.3 โครงสร้าง สสอ.บ้านโฮ่ง
        1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564
        1.7 ข้อมูลการติดต่อ
        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
        1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
        1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
        1.11 พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
        1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        1.13 ข้อบังคับสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2560
        1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสป.
        1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
        2. แผนยุทธศาสตร์ปี 2564
        2. แผนปฏิบัติราชการปี 2564
        3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปี 2564
        4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณสสอ.บ้านโฮ่ง ปี 2564
        5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
        6. คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.บ้านโฮ่ง 2563
        7. รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปีงบ63
        8. รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ63
        9.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        9.2 แผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
        9.3 บันทึกข้อความผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
        เพิ่มเติมข้อ 9.3 (ไตรมาส2)
        9.4 ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรปี60และแบบบริสุทธิ์ใจ
        9.5 บันทึกข้อความผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน สขร.1
        10. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสสอ.บ้านโฮ่ง
        10. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน สสอ.บ้านโฮ่ง
        11.คู่มือการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อ
        12. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
        2. รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
        3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ
        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
        1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2564
        1.4 คำสั่งมอบหมายการปิด ปลดประกาศ
        1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน 2564
        2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        3.1หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข
        3.2 หนังสือแจ้งเวียนและขอนนุญาตนำเผยแพร่
        3.3 ไตรมาส1 (ชุด1)
        3.3 ไตรมาส1 (ชุด2)
        3.3 ไตรมาส2 (ชุด1)
        3.3 ไตรมาส2 (ชุด2)
        3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ