สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผลการดำเนินงานITA ปีงบประมาณ 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์

MOIT 1 เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT1

        1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
        1.2คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
        1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
        1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
        2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
        2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบ 2564
        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT2

        ข้อ1(1.1)ข้อมูลผู้บริหาร
        ข้อ1(1.2)นโยบายของผู้บริหาร