สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ ฝาแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 พย. 2565
สังเกตอาการโควิด -19 ระลอกใหม่ ปลอดภัยไว้ก่อน
ลักษณะอาการ โควิด สายพันธ์ุอังกฤษ หรือ B.1.1.7
ติดโควิดต้องรักษาที่ไหน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด2
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 2560
อำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
หมอพร้อม
หมอชนะ