สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11:40:28น.  65หมอพร้อม
หมอชนะ